Logo

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Część I. Zakres obowiązywania

SMARTONE (dalej „e-smartone.com”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że e-smartone.com ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez e-smartone.com, skontaktuj się z e-smartone.com (link do formularza kontaktowego znajduje się w części IX tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie smartone. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez e-smartone.com w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.e-smartone.com i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług e-smartone.com. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Korzystanie przez Ciebie z smartone, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu smartone.

Klikając w linki zamieszczone na platformie smartone lub aplikacji mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż e-smartone.com i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez e-smartone.com, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług e-smartone.com.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. W przypadku logowania się do e-smartone.com za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi e-smartone.com nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, e-smartone.com w ramach platformy smartone pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

Transakcje: e-smartone.com w ramach platformy smartone może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, dokonywanie płatności za usługi świadczone przez e-smartone.com w ramach platformy smartone.

Obsługa Użytkownika: e-smartone.com w ramach platformy smartone, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, e-smartone.com będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Formularz kontaktowy: e-smartone.com w ramach platformy smartone może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z e-smartone.com za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy smartone. Dane te są niezbędne do umożliwienia e-smartone.com kontaktu z Użytkownikami. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują e-smartone.com przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, e-smartone.com jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów.

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes e-smartone.com lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), e-smartone.com jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy smartone), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej smartone lub usług podmiotów zewnętrznych.

Uzupełnianie pozyskanych danych: e-smartone.com jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w smartone, e-smartone.com zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty e-smartone.com do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielnie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do e-smartone.com jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.

Konkursy: Od czasu do czasu w smartone organizowane są konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez e-smartone.com do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

Akcje promocyjne: Okazjonalnie w smartone organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez e-smartone.com zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, e-smartone.com może gromadzić w ramach usług platformy smartone dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

Aplikacja mobilna smartone używa usługi Google Account w celu uwierzytelnienia urządzenia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. W trakcie procesu uwierzytelnienia i weryfikacji nie są pozyskiwane ani zapisywane żadne dane Użytkownika pochodzące od operatora zewnętrznej usługi.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

e-smartone.com przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w smartone w następujących celach:

 • zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 • zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;
 • umożliwienie pełnego korzystania z platformy smartone, w tym dokonywania transakcji na platformie smartone;
 • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 • przeprowadzanie badań i analiz platformy smartone między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu smartone oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług platformy smartone, towarów Sklepu smartone lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie smartone lub za sprzedane towary w Sklepie smartone;
 • statystycznych;
 • archizacyjnych;
 • zapewnienie rozliczalności.

e-smartone.com jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie smartone danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem e-smartone.com, e-smartone.com może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez e-smartone.com. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

e-smartone.com nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • e-smartone.com może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby e-smartone.com), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 • e-smartone.com może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym smartone w walce z oszustwami i nadużyciami w smartone, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu smartone;

W ramach przyjętej Polityki Prywatności e-smartone.com zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach smartone.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie e-smartone.com robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu smartone może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

e-smartone.com może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez smartone lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Sprzedający, do których ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od e-smartone.com danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcją jak usunąć z nich pliki cookies:

Chrome | Firefox | Safari | Edge | Internet Explorer | Opera

Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na platformie smartone, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez e-smartone.com dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z e-smartone.com, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez e-smartone.com wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności e-smartone.com może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku art. 14 ust 2 Regulaminu smartone stosuje się odpowiednio.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://e-smartone.com/kontakt po wybraniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

arrow_upward