Logo

Regulamin

Regulamin SMARTONE

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez SMARTONE usługi polegającej na udostępnieniu Użytkownikom oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego na okres abonamentu oraz udzielaniu w tym okresie wsparcia technicznego w zakresie korzystania z tego oprogramowania.

1.2. W celu korzystania z oprogramowania Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz stosowania się to do obowiązujących przepisów prawa.

1.3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnieniu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie wsparcia technicznego w zakresie korzystania z tego oprogramowania.

Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

Konto – elektroniczne konto w serwisie, zakładane indywidualnie dla każdego Użytkownika, umożliwiające mu korzystanie z Usług.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez SMARTONE dostępny pod adresem: e-smartone.com.

Sklep internetowy – forma handlu elektronicznego umożliwiająca sprzedawanie produktów przez internet przy użyciu specjalnego oprogramowania.

Oprogramowanie – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany Użytkownikowi przez SMARTONE w ramach Usługi.

Opieka – wsparcie techniczne udzielane Użytkownikowi w zakresie korzystania z Oprogramowania w celu prowadzenia sklepu internetowego.

Okres abonamentowy – okres, na który zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi wynoszący 12 miesięcy, o ile nie ustalono inaczej.

SMARTONE – właściciel i administrator Serwisu – SMARTONE. z siedzibą pod adresem Kemp House, 152 City Road EC1V 2NX LONDON, UK.

Usługi – usługi świadczone przez SMARTONE na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego na okres abonamentu oraz udzielaniu w tym okresie wsparcia technicznego oraz porad polegających na przekazywaniu informacji oraz komunikatów systemowych oraz edukacyjnych związanych z możliwościami wykorzystania oprogramowania, dostępnymi funkcjami oraz ewentualnymi rozszerzeniami.

Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

Płatność Cykliczna – forma płatności abonamentu za Usługi, udostępniana na żądanie Użytkownika, polegająca na cyklicznym automatycznym obciążaniu karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika odpowiednią kwotą abonamentu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Płatność PayPal Checkout – usługa umożliwiająca dodanie zaszyfrowanych danych karty płatniczej do systemu operatora płatności w celu umożliwienia płatności „jednym kliknięciem”, tj. bez konieczności wprowadzania danych karty przy każdej płatności.

§3 Oprogramowanie Sklepu internetowego

3.1. SMARTONE oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Wykorzystanie bibliotek open source w Oprogramowaniu oraz ich rozpowszechnianie w ramach Oprogramowania odbywa się w zgodzie z warunkami licencji na ich wykorzystanie.

3.2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania warunków określonych Regulaminem oraz zasad korzystania z Oprogramowania, z uwzględnieniem zasad licencji na wykorzystanie bibliotek open source zawartych w Oprogramowaniu. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania i pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

§4 Postanowienia wstępne

4.1. Użytkownik ma możliwość zawarcia z SMARTONE umowy o bezpłatne świadczenie Usług na okres testowy, który wynosi 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 4.11-4.12.

4.2. Zawarcie umowy na okres testowy następuje z chwilą podania przez Użytkownika adresu email lub numeru telefonu w celu rozpoczęcia okresu testowego.

4.3. Jeżeli Użytkownik zawarł Umowę na okres testowy, jednakże nie podał pełnych danych niezbędnych do aktywowania Oprogramowania – SMARTONE zastrzega sobie możliwość wezwania Użytkownika (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS) do uzupełnienia danych. Wysłanie takiego przypomnienia może nastąpić do 30 dni od momentu zawarcia Umowy i nie więcej niż sześciokrotnie.

4.4. W ramach okresu testowego Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usług.

4.5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie niesie za sobą obowiązku zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.

4.6. Rozwiązanie Umowy na okres testowy następuje wraz z upływem okresu testowego, wraz z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych Usług albo w momencie złożenia przez Użytkownika rezygnacji z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.

4.7. Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług lub jej przedłużenie, następuje poprzez skorzystanie przez Użytkownika z elektronicznej opcji zakupu Usług dostępnej w Serwisie, w ramach której Użytkownik określa również parametry Usługi. Zawarcie umowy warunkowane jest dokonaniem płatności za Usługę w wysokości przewidzianej w obowiązującym w danym dniu cenniku i następuje w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej prawidłowe uiszczenie przez niego opłaty za Usługi oraz wypełnieniu warunków zamówienia.

4.8. SMARTONE zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami na rzecz SMARTONE przez okres przekraczający 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami przez okres przekraczający 7 dni licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze, SMARTONE ma prawo do wstrzymania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i zablokowania sklepu Użytkownika, do czasu otrzymania od Użytkownika zaległej należności.

4.9. W przypadku, gdy Użytkownik zakupił Usługi w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie standardowej, o ile Strony nie ustalą inaczej.

4.10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać hasła i loginu do swojego konta w Serwisie oraz panelu administracyjnego Sklepu internetowego osobom trzecim i przechowywać dane umożliwiające dostęp do Serwisu w tajemnicy. SMARTONE nie odpowiada za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie oraz panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika osobom trzecim.

4.11. SMARTONE może, wedle własnego uznania, przedłużyć danemu Użytkownikowi czas trwania okresu testowego – na zasadach uzgodnionych przez obie Strony.

4.12. W przypadku Umowy na okres testowy SMARTONE zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia przyczyn niezawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych usług, a także opinii Użytkownika na temat korzystania z Oprogramowania przez okres 60 dni od zakończenia okresu testowego.

§5

5.1. Niedozwolone jest umieszczanie w sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania, zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów, treści o charakterze bezprawnym, w tym:

 • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • naruszających dobra osobiste SMARTONE lub osób trzecich;
 • sprzecznych z dobrymi obyczajami;
 • mających charakter pornograficzny;
 • innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

5.2. Skutkiem naruszenia powyższego zakazu może być pociągnięcie Użytkownika lub jego klientów do odpowiedzialności prawnej. SMARTONE nie odpowiada za umieszczenie w Sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe ma zastosowanie z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3. W wypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści publikowanych w Sklepie internetowym Użytkownika wykorzystującym Oprogramowanie, SMARTONE przysługuje prawo zablokowania dostępu do tychże treści lub usunięcia ich.

5.4. SMARTONE posiada prawo do odmowy zawarcia umowy i świadczenia Usług lub też wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia) umowy już zawartej, w następujących przypadkach:

 • jeżeli dane podane przez Użytkownika, wymagane przez SMARTONE w celu świadczenia Usług są nieprawdziwe;
 • jeżeli SMARTONE rozwiązał wcześniej umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiada Użytkownik;
 • jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że Użytkownik wykorzystywał będzie Usługę w celach niezgodnych z jej charakterem lub przeznaczeniem, w szczególności jeśli będzie ona wykorzystywana w sposób utrudniający lub uniemożliwiający innym Użytkownikom korzystanie z zasobów sprzętowych SMARTONE;
 • jeżeli zachodzi obawa, że Usługa wykorzystywana będzie do czynności niezgodnych z prawem, np. do przesyłania spamu;
 • jeżeli Użytkownik korzystał uprzednio z Usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, czy to osobiście czy wspólnie z innymi osobami, czy też za pośrednictwem innych osób;
 • jeżeli podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi Użytkownik naruszył prawa osób trzecich lub przepisy prawa, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

5.5. SMARTONE oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi na podmioty trzecie. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszego wykorzystywania Oprogramowania.

5.6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarki internetowe dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

§6 Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

6.1. Oprogramowania Sklepu internetowego zainstalowane jest na serwerze udostępnianym przez SMARTONE (online) i na nim też udostępniane jest Użytkownikowi. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz instalacji na innym serwerze.

6.2. Korzystanie z Usług może być połączone z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu, w tym usługi „Domeny internetowej” oraz usługi „Indywidualnej szaty graficznej”, na warunkach określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących tych usług.

6.3. Licencja udzielana Użytkownikowi przez SMARTONE w ramach zawartej umowy o świadczenia Usług jest odpłatna i niewyłączna, obejmuje korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie w okresie trwania abonamentu.

6.4. Użytkownikowi nie jest uprawniony do udostępniania Oprogramowania osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, za wyjątkiem udostępniania go swoim klientom w ramach korzystania z jego Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.5. Użytkownik zobowiązany do umieszczenia na każdej stronie sklepu linku odsyłającego do strony e-smartone.com. w celu poinformowania o tym, że sklep ten korzysta z oprogramowania SMARTONE.

6.6. Czas obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi oraz licencji na korzystanie z Oprogramownia wynosi jeden (1) okres abonamentowy. Jeżeli Użytkownik skorzysta z udostępnionej w Serwisie opcji przedłużenia Umowy, zostaje ona przedłużona na kolejny jeden (1) okres abonamentowy z dniem następującym po ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy, nawet w wypadku jeśli płatność nastąpiła później.

6.7. W okresie abonamentu Użytkownikow korzystać może z Opieki polegającej na wsparciu technicznym w zakresie korzystania z Oprogramowania, udzielanym za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

6.8. Korzystanie z Opieki może pociągać za sobą konieczność udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu, tak aby pracownik SMARTONE mógł uzyskać dostęp do panelu administracyjnego jego Sklepu internetowego w celu udzielenia pomocy. W takim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia tych danych SMARTONE.

6.9. SMARTONE zastrzega sobie prawo do informowania Użytkownika, w ramach Opieki, o nowych funkcjach i rozszerzeniach Oprogramowania dostępnych w Serwisie.

6.10. Jeżeli w działaniu Oprogramowania zostaną wykryte błędy, Użytkownik zażądać może ich usunięcia. SMARTONE zobowiązuje się usunąć błędy w najkrótszym możliwym terminie, w zależności od rodzaju i złożoności błędu.

6.11. Korzystanie z Usług jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4.1.

6.12. Wysokość i zasady pobierania opłat za Usługi zgodna jest z wersją cennika dostępnego w Serwisie obowiązującą w momencie zawarcia umowy lub jej przedłużenia, z zastrzeżeniem ust. 6.15.

6.13. Zmiany dotyczące wysokości opłat za usługi, nie mają wpływu na już uiszczone przez Użytkownika opłaty.

6.14. W opłacie, o której mowa w ust. 6.12, mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz opłata za Opiekę – za okres abonamentu.

6.15. Za zgodą SMARTONE, Użytkownik ma możliwość zmiany pakietu przed upływem okresu abonamentowego, jednakże wyłącznie na usługę droższą. Opłaty za pozostały okres ważności Usługi zostanie przeliczony według cennika obowiązującego dla usługi droższej.

6.16. Płatności za Usługi regulowane są z góry i mogą być uiszczane poprzez formy płatności dostępne w Serwisie, w tym za pośrednictwem kart płatniczych (Płatności PayPal Checkout) oraz Płatności Cyklicznych. Korzystanie z Płatności Cykliczne warunkowane jest wybraniem takiej opcji przez Użytkownika oraz wyrażeniem przez niego zgody na obciążanie wskazanej przez niego karty płatniczej. Samo dodanie karty nie jest równoznaczne z aktywowaniem tej usługi. Usługa Płatności Cyklicznych może zostać aktywowana na żądanie Użytkownika w dowolnym czasie, o ile dla danej usługi opcja ta jest dostępna.

6.17. Dodanie karty płatniczej w serwisie umożliwia również dokonywanie Płatności PayPal Checkout za wszelkie usługi udostępniane przez SMARTONE bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. Aby dokonać tego typu Płatności Użytkownik każdorazowo zatwierdza transakcję oraz wskazuje, z której karty płatniczej ma być ona dokonana. Usługa ta może być aktywowana jedynie za zgodą Użytkownika.

6.18. W celu dodania karty płatniczej na potrzeby Płatności Cyklicznych lub Płatności PAyPal Checkout Użytkownik zobowiązany jest do podania danych karty, m.in. jej numeru i kodu CV/CVV. Dodanie karty płatniczej (zarówno na potrzeby Płatności Cyklicznych, jak i Płatności PayPal Checkout) wymaga m.in. podania jej numeru i kodu CV/CVV.

6.19. Jeżeli podczas dokonywania płatności za Usługi Użytkownik wybierze opcję Płatności Cyklicznych, wskazana przez niego karta płatnicza zostanie obciążona kwotą opłaty wynikającą z umowy o świadczenie Usług. Kolejne opłaty za Usługę pobierane będą z karty w sposób automatyczny na 7 dni przez zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego. W przypadku braku wystarczających środków na karcie w momencie próby pobrania płatności Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez SICIDERS za pomocą wiadomości email, a próba pobrania płatności będzie powtarzana w każdym kolejnym dniu po nieudanej próbie do czasu, aż pobranie płatności zakończy się sukcesem lub do wygaśnięcia usługi.

6.20. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania Usługi Płatności Cyklicznych w dowolnym momencie w panelu Użytkownika. Dezaktywacja Usługi następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu lub poprzez usunięcie karty płatniczej, przypisanej do tej usługi. W tym przypadku kolejna płatność nie zostanie pobrana w sposób automatyczny.

6.21. Jeżeli dezaktywacja usługi Płatności Cyklicznych nastąpi później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, opłata za ten okres zostanie pobrana automatycznie, a dezaktywacja nastąpi z upływem tego okresu.

6.22. Opcje płatności kartą dostępne są dla następujących rodzi kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

6.23. W przypadku wybrania opcji Płatności Cyklicznych Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia w dniu płatności za Usługę odpowiedniej ilości środków na koncie, z którego pobrana ma zostać opłata oraz do zapewnienia, że nie występują żadne ograniczenia dla tego typu płatności, które mogłyby uniemożliwić jej pobranie.

6.24. Karty płatnicze dodane w Serwisie mogą zostać użyte do regulowania należności związanych z działalnością sklepu zaciągniętych przez Użytkownika lub przez osoby, które zostały przez niego do tego upoważnione, np. poprzez przyznanie dostępu do panelu administracyjnego sklepu.

6.25. Odpowiedzialność SMARTONE z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług ograniczona jest do równowartości opłaty za świadczenie Usług uiszczonej przez Użytkownika na rzecz SMARTONE za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.

6.26. Gwarantowana przez SMARTONE dostępność usługi Sklepu internetowego wynosi 99,9 % w skali roku, w całym okresie abonamentowym. Jeżeli łączne przerwy w dostępności usługi przekroczą dopuszczalny czas, SMARTONE zobowiązuje się przedłużyć okres abonamentowy o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw, o ile Użytkownik zgłosi taki wniosek.

6.27. W okresie abonamentowym wystąpić mogą przerwy w dostępności usługi spowodowane aktualizacją oprogramowania. Przerwy te nie wliczają się do czasu przerw w dostępności usługi, o których mowa w ust. 6.26. Jednakże SMARTONE zobowiązane jest do informowania Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach planowanych przerw drogą mailową oraz do podejmowania wszelkich starań, aby przerwy miały miejsce w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.

6.28. SMARTONE nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:

 • jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
 • nieprawidłowym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,
 • działaniem osób trzecich, nie będących podwykonawcami SMARTONE
 • działaniem siły wyższej.
§7 Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu jest SMARTONE. Administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Sklepu internetowego Użytkownika jest Użytkownik.

7.2. Zawierając umowę o świadczenie Usług z SMARTONE Użytkownicy przekazują SMARTONE do przetwarzania dane osobowe klientów i użytkowników Sklepów internetowych wykorzystujących Oprogramowanie. Odbywa się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.3. SMARTONE zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Użytkowników oraz do przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz odpowiednich aktach wykonawczych.

7.4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale konieczne w celu świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie Usług.

7.5. SMARTONE stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7.6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://www.e-smartone.com/polityka-prywatnosci.

7.7. SMARTONE zastrzega sobie prawo do wykorzystywania pewnych danych Sklepów internetowych w korzystających z Oprogramowania, takich jak liczba produktów, liczba klientów itp., w celu analiz związanych z rozwojem oprogramowania. Informacje te mogą być publikowane przez SMARTONE, jednakże jedynie w formie podsumowań zbiorczych, bez identyfikacji poszczególnych sklepów. Przetwarzanie danych nie obejmuje danych osobowych klientów Sklepów internetowych.

7.8. SMARTONE zastrzega sobie prawo publikowania na swojej stronie internetowej, dla celów marketingowych, informacji obejmujących nazwy oraz adresy internetowe Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania. SMARTONE zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego dane te dotyczą.

§8 Reklamacje

8.1. Użytkownikowi ma prawo składać reklamacje dotyczące jakości świadczonych Usług.

8.2. Reklamacje składać należy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@e-smartone.com.

8.3. SMARTONE zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji w najkrótszym możliwym terminie, nie przekraczającym 14 dni od złożenia reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację przesyłana jest drogą elektroniczną na adres email przypisany użytkownikowi w Serwisie.

§9 Postanowienia końcowe

9.1. SMARTONE zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz innych elementów związanych z zawieraną na jego podstawie umową, takich jak cennik. O każdej takiej zmianie Użytkownik powiadomiony zostanie w terminie co najmniej 7 dniu przed rozpoczęciem obowiązywania proponowanej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub panelu Użytkownika.

9.2. Przed proponowaną datą rozpoczęcia obowiązywania zmian Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług bez ponoszenia dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem ustępu

9.3. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu:

 • w momencie zakończenia świadczenia Usług, które zostały już opłacone, o ile zmiana dotyczy wysokości opłat, natomiast Użytkownik zapłacił za usługi według cennika obowiązującego przed zmianą,
 • w momencie wejścia w życie zmian – w pozostałym zakresie.

9.3. Wypowiedzenie umowy wymaga przesłania go na adres SICIDERS w formy pisemnej. SMARTONE może zaakceptować również wypowiedzenie w formie wiadomości email, jednakże zastrzego sobie prawo do uzależnienia jego akceptacji od potwierdzenia go w formie pisemnej.

9.4. Jeżeli umowa nie zostanie skutecznie wypowiedziana w terminie określonym w ust. 2 zmiany w Regulaminie oraz innych dokumentach, o których mowa w ust. 9.1 uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika i obowiązujące.

9.5. Językiem umowy o świadczenie Usług jest język polski.

9.6. Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w każdym czasie w formie elektronicznej w Serwisie. Może on zostać przez Użytkownika pobrany i wydrukowany. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na stronie Serwisu.

9.7. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Wielkiej Brytanii. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby SMARTONE.

9.8. Użytkownik odpowiada za działania osób działających w jego imieniu (w tym pracowników), którym przekazał dane dostępowe do Sklepu internetowego, jak za działania własne, a zwłaszcza za zakup usług w ramach Serwisu. Postanowień tego ustępu nie stosuje się do działań wykonywanych przez SMARTONE w ramach świadczenia usługi Opieki.

arrow_upward